The Grand
Khách Hàng: The Grand
Địa Chỉ:
Hạng Mục: