Nhà may Bình Minh
Khách Hàng: Nhà may Bình Minh
Địa Chỉ:
Hạng Mục: